Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


Kota talvellaKota talvella

 

 

 

Päivitetty 10.5.2024

KORPIMÄEN RIISTAPOJAT RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

 

31.03.2005

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on KORPIMÄEN RIISTAPOJAT RY ja sen kotipaikka on Paltamon kunta.

 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa Korpimäen alueella järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

 

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

 

a) pyrkii hankkimaan metsästys- ja riistanhoitoalueita sekä huolehtii niitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

 

b) valvoo jäsentensä ja seuran asettamien metsästyksenvalvojien välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;

 

c) kerää toiminta-alueelta tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

 

d) riistakannan parantamiseksi hoitaa riistan elinympäristöä, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä;

 

e) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia joissa aktivoidaan jäsenistön keskuudessa harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelun, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläin tuntemusta sekä saaliin oikeaa käsittelyä;

 

f) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia;

 

g) edistää metsästyskoiratoimintaa;

 

h) järjestää yhteistoimintaa kyläyhteisöjen kanssa Korpimäen alueella.

 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja myyjäisiä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä alansa järjestöihin.

 

 

4 § JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäseneksi hyväksytään.

 

Henkilön, joka haluaa liittyä jäseneksi on tehtävä siitä kirjallinen esitys yhdistykselle.

Tullakseen hyväksytyksi on yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä oltava hyväksymisen kannalla.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu seuran jäsenmaksusta.

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun joiden suuruuden ja eräpäivän on vuosikokous määrännyt.

Jäsen joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa yhdistykselle kooltaan 50 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla vapautetaan liittymismaksusta niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.

 

Jäseneksi tuleva, jonka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttama alue alittaa vähimmäisrajan 50 ha maksaa liittymismaksuna puuttuvilta hehtaareilta sääntöjen 7§:n n kohdan vuosikokouksen vuosittain määräämän ha maksun, vapautetaan liittymismaksusta, niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Maa-alueiden on oltava metsästykseen sopivia.

 

 

Jäsen joka tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsen, joka on laiminlyönyt näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti voidaan johtokunnan esityksestä erottaa yhdistyksen kokouksen kolmen neljäsosan 3/4 äänten enemmistöllä.

 

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, postitus päivää lukuun ottamatta.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

 

5 § JOHTOKUNTA

 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava johtokunta johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Johtokunnan, muiden jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain erovuorossa on kaksi (2) jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensikertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksesta on ilmoitettava sen jäsenille riittävän ajoissa.

 

Johtokunnan kokouksessaan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Jos kolme (3) jäsentä esittää puheenjohtajalle johtokunnan koolle kutsumista, johtokunta on kutsuttava koolle.

 

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON:

 

a) toimia yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta,

lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan vastuullisesti hoitaa yhdistyksen asioita

 

b) nimetä ja tarvittaessa vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt kuten sihteeri, rahastonhoitaja sekä mahdolliset muut toimihenkilöt

 

c) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto, tiedotustoiminta ja muut juoksevat asiat sekä vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

 

d) hoitaa muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja yhteystiedot niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu

 

e) pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa ja päättää jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta

 

f) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset käytäntöön

 

g) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta yhdistyksen ohjeiden mukaisesti, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden maksujen perinnästä sekä laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

 

h) valmistella yhdistyksen kokoukselle lausunnot tai esitykset, jotka yhdistys antaa riistanhoitoyhdistykselle tai muille yhteisöille

 

i) vastata yhdistyksen omistamien ja hallitsemien rakennusten, rakenteiden ym. kunnosta

 

j) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset ja huolehtia niiden jatkuvuudesta

 

k) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita yhdistyksen etu vaatii

 

l) tehdä esitykset yhdistyksen metsästyssäännöiksi ja näihin tehtävät muutokset jotka vahvistetaan yhdistyksen kokouksissa

 

m) huolehtia, että voimassaolevat yhdistyksen päätökset, ohjeet ja määräykset on päivitetty.

 

 

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle yhdistyksen tilien, omaisuuden ja hallinnon hoidosta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta.

Kokouksen jäsenet kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kutsu toimitetaan postitse tai julkaistaan yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Ulkopaikkakuntalaisille kutsu toimitetaan postitse. Asianomaisen on huolehdittava siitä, että kulloinkin voimassa oleva osoite on johtokunnan tiedossa.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous.

 

Vuosikokous on kutsuttava koolle tammikuun aikana.

 

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

 

a) Kokouksen avaus;

 

b) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta;

 

c) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta;

 

d) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 

e) Hyväksytään työjärjestys;

 

f) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta;

 

g) Esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

 

h) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

 

i) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

 

j) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

 

k) Toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;

 

l) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;

 

m) Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;

 

n) Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä vähimmäisrajan 50 ha puuttuvia hehtaareja varten hehtaarimaksu;

 

o) Valitaan tarpeelliset jaostot;

 

p) Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

 

q) Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

 

r) Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

 

s) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

 

t) Valitaan hirviseurueen johtaja.

Kesäkokous pidetään vuosittain elokuussa.

 

KESÄKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

 

a) Kokouksen avaus

 

b) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta;

 

c) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta;

 

d) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 

e) Päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta;

 

f) Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä -

olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kanalla;

 

g) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista;

 

h) Käsitellään muut asiat.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt, tai johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsusta on voimassa mitä edellä 7 §:ssä on määrätty.

 

8 § YHDISTYKSEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ SEKÄ YHDISTYKSEEN KUULUMATTOMIEN METSÄSTYSOIKEUS

 

Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan yhdistyksen kokouksissa

 

Hirvieläinten jahtisäännöt hyväksytään hirviseurueen kokouksessa.

 

Jäsenten oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heille määrättävistä maksuista päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka lausuntonsa kera esittää sen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

 

Jos ehdotus on koskenut yhdistyksen purkamista, on päätös purkamisesta tehtävä kahdessa (2) perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Kun yhdistyksen purkamispäätös on tehty tämän pykälän mukaan, yhdistyksen omaisuus luovutetaan viimeisen purkupäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen toiminta-alueella virkistystoimintaan ja riistanhoitotyöhön.

 

10 § MUUTA

 

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa on yhdistyksistä säädetty.